AUTUMN LOADING

HYPERMARKET VLADISLAVOVO – 31.08.2020

HYPERMARKET CHAIKA – 07.09.2020

HYPERMARKET ASPARUHOVO – 14.09.2020

HYPERMARKET CAPT. RAICHO – 21.09.2020

HYPERMARKET SAMSAROV – 28.09.2020